Sociálne a zdravotné poistenie v 2013 - dohody a živnostníci. Tlačiť E-mail

 

 

1. Dohody mimo pracovného pomeru od 1.1.2013.

Určité zmeny v pravidlách pri uzatváraní dohôd nastali v Zákonníku práce, ale aj v Zákone o sociálnom poistení a v Zákone o zdravotnom poistení. Niektoré z nich uvádzam :

  • Dohody      o brigádnickej práci študenta sa budú môcť uzavrieť len so študentmi      denného štúdia, do dovŕšenia veku 26 rokov.
  • Na      dohody sa bude vzťahovať povinnosť rozvrhnutia pracovného času      a ustanovenia o minimálnej mzde
  • Z dohôd      sa bude od 1.1.2013 až na niektoré výnimky platiť povinné poistenie do      sociálnej a zdravotnej poisťovne.
  • Podľa      súčasného  znenia zákona sa odvody vyššie ako tie, ktoré sa hradili      doposiaľ ,  nebudú hradiť z dohôd o brigádnickej práci      študenta u študentov strednej školy, do dovŕšenia  18 rokov,      pokiaľ príjem od jedného zamestnávateľa nepresiahne  viac ako 66 €      mesačne. V decembri bude v parlamente predložená na schválenie      ďalšia novela, a je dosť pravdepodobné, že toto oslobodenie sa bude      týkať aj vysokoškolákov pri príjme do výšky 155 € mesačne u jedného      zamestnávateľa.

Prehľad výšky odvodov pre jednotlivé druhy dohôd od 1.1.2013 :

 

                        odvody

druh   príjmu

zamestnanec

zamestnávateľ

Dohoda o brigádnickej práci študenta - stredoškolák do výšky príjmu 66   €/mes.príp.vysokoškolák do výšky príjmu 155 €/mes.( ak to schváli v decembri   parlament )

0%

1,05%

ostatné prípady dohody o brigádnikej práci študenta

7%

22,8%

Dohoda o prac.čin., a dohoda o vyk.práce - starobný a výsluhový dôchodca

4%

19,8%

Dohoda o prac.čin., a dohoda o vyk.práce - predčasný dôchodca -   pravideľný príjem

9,4%

31,2%

detto  - nepravideľný príjem

8%

29,8%

ostatní dohodári - pravideľný príjem

13%

35,2%

ostatní dohodári - nepravideľný príjem

11%

32,8%

 

Ako vidieť z tabuľky, od 1.1.2012 bude potrebné rozlišovať tzv. pravidelné ( dlhodobejšie dohody ) a nepravidelné ( krátkodobé dohody pre obdobie kratšie ako jeden kalendárny mesiac ).

Percentuálne výšky odvodov sú odvodené z jednotlivých druhov poistení ( zdravotné, starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, úrazové poistenie ), ktoré každá skupina dohodárov bude platiť rozdielne. 

Pre porovnanie, doteraz sa z dohôd platili odvody na strane zamestnanca 0% a na strane zamestnávateľa 1,05 %.

Ďalšími ustanoveniami, ako sú  ospravedlnenie neprítomnosti  dohodára v práci, prerušenie poistenia – odhlášky a príhlášky, sa ďalej pre nedostatok priestoru  nezaoberám, hoci aj tieto ustanovenia predstavujú významné zmeny na strane zamestnávateľa.

4.Ďalej uvádzam prehľad sadzieb odvodov pre všetkých  zamestnancov.

 

Prehľad sadzieb poistného a maximálne vymeriavacie základy v r.2013

zamestnanec

zamestnávateľ

max. mesačný vymeriavací základ v r.2013

max. mesačný vymer. základ v r.2012

Zdravotné poistenie

4%

10%

                      3 930 €

               2   307 €

Nemocenské poistenie

1,40%

1,40%

                      3 930 €

               1   154 €

Satrobné poistenie

4%

14%

                      3 930 €

               3   076 €

Invalidné poistenie

3%

3%

                      3 930 €

               3   076 €

Poistenie v nezamestnanosti

1%

1%

                      3 930 €

               3   076 €

Úrazové poistenie

 

0,80%

nie je

 

Garančné poistenie

 

0,25%

                      3 930 €

               1   154 €

Rezervný fond

 

4,75%

                      3 930 €

               3   076 €

 

2.Samostatne zárobkovo činné osoby ( ďalej SZČO ) a odvody.

Odvody SZČO.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní budú postupne do roku 2015 narastať, čo bude dané zmenou algoritmu výpočtu.  Zatiaľ, čo sa  v súčasnosti  odvody do sociálnej poisťovne počítajú z mesačného základu dane bez navýšenia o zaplatené odvody deleno  koeficient  2,0  deleno   počet mesiacov vykonávania činnosti,   ( ďalej  / = „deleno“ )

od 1.7.2013 sa bude základ pre odvody počítať nasledovne :

vymeriavací  mesačný  základ = základ dane zvýšený o zaplatené poistné / koeficient  1,9 / počet mesiacov vykonávania činnosti

od 1.7.2014 mesačný  základ = základ dane zvýšený o zaplatené poistné / koeficient  1,6 / počet mesiacov vykonávania činnosti

od  1.7.2015 mesačný základ = základ dane zvýšený o zaplatené poistné / koeficient 1,486 / počet mesiacov vykonávania činnosti.

Základ pre odvody bude teda do roku 2015 síce postupne ale dosť výrazne  zvyšovaný.  Už len v roku 2013 zmenený algoritmus znamená cca  25% - 35 %nárast odvodov.

Od 1.1.2013 sa zvyšuje minimálny vymeriavací základ pre všetky druhy poistného na 393 €/mesačne a takisto maximálny vymeriavací základ pre všetky druhy poistného na 3 930 €.  Mesačné minimálne a maximálne odvody SZČO potom budú od 1.1.2013 nasledovné :

druh poistenia

sadzba

minimálny odvod

maximálny odvod

nemocenské poistenie

4,4%

                    17,29 €

                    172,92   €

starobné poistenie

18%

                    70,74 €

                    707,40   €

invalidné poistenie ( neplatia dôchodcovia)

6%

                    23,58 €

                    235,80   €

rezervný fond

4,75%

                    18,66 €

                    186,67   €

spolu sociálna poisťovňa

33,15%

                  130,27 €

                  1302,79   €

zdravotné poistenie

14%

                    55,02 €

                    550,20   €

 

SZČO vznikne povinné sociálne  poistenie za predpokladu, že  dosiahnutý  príjem  z podnikania v roku 2012 je vyšší ako 4 716 €.