Novinky
DPH a mini one stop shop Tlačiť E-mail

Pomerne výrazná zmena nastáva v zdaňovaní daňou z pridanej hodnoty v prípade elektronických služieb ( poskytovanie web stránok, hosťovanie na web stránkach, používanie programov na diaľku, dodanie SW, obrázkov, hudby, vyučovanie na diaľku a podobne ), pokiaľ  sú dodávané občanovi ako konečnému spotrebiteľovi.  Zatiaľ, čo do konca tohto roka sa v rámci pravidiel určených smernicou Európskej únie určilo miesto dodania podľa sídla dodávateľa služby ( tzn. DPH bola odvedená v štáte sídla poskytovateľa služby), od 1.1.2015 platí, že miesto dodania služby je v krajine bydliska užívateľa. V praxi to pre poskytovateľov týchto služieb znamená, že musia odviesť DPH v štáte, kde má príjemca služby svoje bydlisko. Napríklad,  faktúra za sťahovanie internetových aplikácií  švédskym občanom z webu slovenského podnikateľa, obsahuje do 31.12.2014 20%nú slovenskú daň, avšak od 1.1.2015 už musí obsahovať 25%nú švédsku DPH. 

 

Podnikatelia majú dve možnosti, ako DPH v štáte bydliska príjemcu vysporiadať; 

-buď sa zaregistrujú v krajine bydliska príjemcu za platiteľa dane, a budú  si daňové povinnosti vysporiadavať priamo prostredníctvom tamojšieho daňového úradu, alebo

- využijú  zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta ( tzv. Mini One Stop Shop - „MOSS“ ).

 

Režim jednotného kontaktného miesta znamená, že daň sa bude vysporiadavať prostredníctvom tuzemského správcu dane, k čomu bude potrebná zvláštna registrácia a podávanie tlačiva, cez  ktoré  sa vyčísli daň v jednotlivých krajinách, podľa objemu obchodov. Poskytovateľ však musí dopredu myslieť na nastavenie svojho systému, napríklad na rôznu formu faktúr, a uvedených sadzieb DPH podľa miesta spotreby služby.

 

Tento istý režim platí od 1.1.2015  aj pre telekomunikačné služby a služby rozhlasového a televízneho vysielania.

 

V súčasnosti je na stránke finančného riaditeľstva uverejnený  pomerne podrobný materiál k tejto problematike, vrátane sadzieb DPH a nárokov jednotlivých štátov na obsah faktúr.

 

 

 

 
Novinky v daňových zákonoch od 1.1.2015 Tlačiť E-mail

Zmeny v odpisovaní majetku.

a)„zdanenie luxusu“

Pod pracovným názvom „zdanenie luxusu“  zaviedla súčasná vláda pravidlo, podľa ktorého nebude daňovým výdavkom časť odpisu automobilu nad hodnotu  12 tis. € , pokiaľ bola obstarávacia  cena automobilu  vyššia  ako 48 tis. €. To ale len v prípade,  ak základ dane takéhoto daňovníka bude nižší ako 12 tis. €.

 Napr. firma, ktorá má v majetku  automobil  v hodnote 60 tis €, z ktorého si v roku 2015 vypočíta odpis vo výške  15 tis. €, ale základ dane dosiahne len 4 tis. €, musí z daňových nákladov vyňať  sumu odpisu, ktorá je nad „paušálnych “ 12 tis. € , tj.   v našom prípade  3 tis. € nebude daňovým výdavkom.

 Ak má daňovník v majetku viac takýchto automobilov, berie sa do úvahy  vždy násobok počtu automobilov a hodnoty  12 tis. € tak pre účely základu dane, ako aj odpisov.

Pokiaľ bude  daňovník automobil s cenou vyššou ako 48 tis. € obstarávať  formou operatívneho prenájmu, do nákladov bude môcť zahrnúť nájom maximálne do výšky 14 400 €, v prípade, že základ dane bude nižší ako 14 400 €.

 

b)Odpisové skupiny.

Do súčasnosti boli v zákone 4 odpisové skupiny, od 1.1.2015 ich bude 6. Dopĺňa sa odpisová skupina 3 s dobou odpisovania 8 rokov a skupina 6 s dobou odpisovania 40 rokov.  Táto zmena má najvýznamnejší vplyv na odpisovanie nehnuteľností, keďže niektoré budovy, ktoré sa doposiaľ odpisovali 20 rokov, sa budú od 1.1.2015 odpisovať 40 rokov.  Zrýchlene bude možné odpisovať len majetok  v 2 a 3 skupine, pri obstaraní majetku formou finančného leasingu bude možné  odpisovať takýto majetok len v súlade  s bežnými odpismi, tzn. nie počas doby trvania leasingu ako to bolo doteraz. Čiže napríklad osobný automobil sa neodpíše do nákladov za 36 mesiacov pri trvaní leasingu tri roky, ale za 48 mesiacov.

 

 

Stručný prehľad odpisových skupín od 1.1.2015

 

Číslo odpis.skupiny        doba odpisovania           príklady majetku, ktorý sem zaraďujeme

                1                                  4 roky                         počítače a kancelárska technika, komunikačné zariadenia,

                                                                                         automobily                            

2                                  6 rokov                       nábytok, elektrické svietidlá, rozvody počítačových sietí,

                                                                         batérie, akumulátory, čerpadlá a kompresory, a pod.

3                                  8 rokov                      výrobné technológie ako elektrické motory, turbíny, pece,

                                                                        horáky, stroje pre metalurgiu (doteraz sa odpisovali 12 rokov )

               4                                 12 rokov                     montované budovy z kovov, trezory, klimatizácia, osobné

                                                                                        a nákladané výťahy, eskalátory, lode, plavidlá,  parné kotly,

               5                                 20 rokov                      budovy pre obchod a služby -obchodné centrá,

                                                                                        autoservisy, priemyselné budovy – závody, dielne, montážne

                                                                                       haly, budovy pre dopravu a elektronické komunikácie, prístavy.

               6                                 40 rokov                      administratívne budovy, bytové budovy, hotely, budovy

                                                                                        pre kancelársku činnosť, pre kultúru, školy, pre náboženské

                                                                                        aktivity         ( doteraz sa odpisovali 20 rokov )

 

zmena odpisovania sa vzťahuje aj na majetok, ktorý bol obstaraný do 31.12.2014

 

c ) ďalšie zmeny v oblasti odpisovania majetku len stručne :

 

 • povinnosť prerušiť odpisovanie, pokiaľ sa majetok v danom roku nevyužíva na podnikanie

 • pri majetku, ktorý nie je výlučne používaný len na podnikanie, ale využíva sa aj na súkromné účely bude zo zákona možnosť uplatniť odpisy a prevádzkové náklady na takýto majetok len do výšky 80 %. Príloha, ktorá bola v pôvodnom návrhu súčasťou zákona a obsahovala presné vymedzenie takéhoto majetku, sa do novely zákona nedostala, a ustanovenie zostáva len vo všeobecnom znení a posúdení podnikateľa

 • zostatková hodnota vyšpecifikovaného majetku pri jeho predaji ( napríklad osobné automobily, budovy v odpisovej skupine 6 ) bude daňovo uznateľnou položkou len do výšky predaja ( doteraz mohol byť daňovo účinný aj stratový predaj odpisovaného majetku )

 • odpisy prenajímaného majetku budú daňovo uznateľným nákladom len do výšky príjmu tohto z prenájmu majetku

 

 

Výdavky, ktoré musia byť uhradené, aby boli daňovo uznateľným nákladom.

 

Od 1.1.2015 sa rozširuje okruh výdavkov, ktoré budú  daňovo uznateľné len po zaplatení a to nasledovne;

 • nájomné za hmotný aj nehmotný majetok, hradené právnickej aj fyzickej osobe

 • výdavky na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu, pričom ale v tomto prípade aj veriteľ zahrnie tieto položky do výnosov až po prijatí úhrady,

 • odplaty (provízie) za sprostredkovanie u príjmateľa služby, najviac však do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu

 • výdavky hradené do zahraničia za plnenia podliehajúce zdaneniu na Slovensku, avšak iba vo vzťahu ku štátom, s ktorými nemá Slovensko podpísanú Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Tieto úhrady sú daňovým výdavkom až po vysporiadaní slovenskou daňou ( ustanovenie mierené hlavne na úniky do daňových rajov )

 • výdavky na poradenské a právne služby ( zákon amatérsky neuvádza žiadnu odvolávku, čo sa myslí pod pojmom „poradenské služby“, čo bude spôsobovať veľa rozporuplných dohadov )

 • výdavky na certifikáty a normy, pričom opäť chýba definícia, alebo odvolávka, čo sa myslí pod pojmom certifikát, alebo norma. Navyše, takýto druh výdavkov sa bude do nákladov rozpúšťať postupne počas doby ich platnosti, maximálne 36 mesiacov, a to bez ohľadu na výšku ceny, teda možno napríklad aj STK, v približnej hodnote 40 € bude do nákladov vstupovať postupne, počas doby platnosti certifikátu.

 

Farmaceutické spoločnosti a lekári.

 

Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ich zamestnancom ( zjednodušene „lekárom“ ) od držiteľov registrácie liekov, farmaceutických spoločností a pod. ( skrátene „držiteľov“ )  bolo V § 8 Zákona o dani z príjmov zavedené už v minulosti. V súčasnosti sa mení spôsob zdaňovania týchto príjmov  nasledovne;

 • pokiaľ pôjde o peňažné plnenia – tieto bude zdaňovať na mesačnej báze zrážkovou daňou sám držiteľ, ktorý ich vyplatil

 • pokiaľ pôjde o nepeňažné plnenia – tieto bude na štvrťročnej báze zdaňovať príjemca plnenia, teda lekár, alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ,

 

Po skončení  štvrťroka, bude poskytovateľ plnenia  povinný oznámiť správcovi dane skutočnosti o vyplatených peňažných aj nepeňažných plneniach vždy do 15. dňa po uplynutí kalendárneho švrťroka, v ktorom  plnenie poskytol,  na tlačive, ktoré zverejní finančná správa.

 

Zdaneniu bude podliehať hlavne poskytnutá strava na mítingoch, alebo školeniach, preplatené cestovné náklady, ubytovanie a náklady na  iné vzdelávanie  ako je povinné sústavné vzdelávanie.

 

Zákon  taxatívne neupravuje spôsob vyčíslenia výšky nepeňažného plnenia, dôvodová správa k zákonu však  tento návod uvádza, a to hlavne v prípade hromadných akcií. Odporúča napríklad v prípade podujatia so švédskymi stolmi,  vychádzať z pomeru plánovaných nákladov na stravu a plánovaného počtu účastníkov, pričom je vhodné, aby organizátor vopred oznámil všetkým účastníkom podujatia túto položku napríklad na pozvánke.... o diskriminácii vo vzťahu k iným profesným činnostiam, u ktorých sa obchodným partnerom poskytnuté  bezodplatné „reprezentačné“ nezdaňuje, môžeme len polemizovať...

 

Zásoby po expirácii.

 

Po rokoch rôznych prístupov a názorov k posudzovaniu daňovej uznateľnosti expirovaných zásob zákon jednoznačne stanovuje, že vyradenie takýchto zásob je nedaňovým výdavkom, pokiaľ daňovník nepreukáže, že pred vypršaním doby použiteľnosti nevykonal všetky opatrenia na podporu ich predaja, napríklad znižovaním ceny, bezodplatným odovzdaním do potravinovej banky, alebo likvidáciou liekov na predpis, pri ktorých nie je možné znižovať cenu.   Pri zásobách, ktoré nemajú dobu  expirácie, je potrebné preukázať príjem z predaja, inak sú nedaňovým výdavkom.

 

Pravidlá nízkej kapitalizácie.

 

Týmto pravidlom sa opäť po desiatich rokoch zavádza limit pre maximálnu výšku úrokov z úverov a pôžičiek, účtovanú v daňových  nákladoch ak sú úvery a pôžičky poskytované medzi závislými právnickými osobami ( zahraničnými aj tuzemskými ). Takéto úroky bude možné považovať za daňovo uznateľný výdavok do výšky 25 % EBIDTA ( 25% zo  zisku  pred zaúčtovaním odpisov, úrokov a dane )

 

Zrušenie plošného zdaňovania služieb poskytnutých zahraničnými firmami zo štátov s ktorými nemá Slovensko uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (tzv. nezmluvných štátov ).

 

Takto pred rokom bolo v snahe zamedzenia daňových únikov do daňových rajov zahrnuté do zákona ustanovenie, ktoré zavádzalo plošné zdanenie 35%-nou zrážkovou daňou všetkých služieb hradených do tzv. nezmluvných štátov, tj štátov s ktorými nemá Slovensko  uzavreté medzinárodné zmluvy pre oblasť zdaňovania. Išlo o všetky služby bez ohľadu na to, kde by boli  poskytnuté, či na Slovensku, alebo v zahraničí ( podľa  do vtedy dlhé roky  platný zákon   riešil vždy len služby poskytnuté na území Slovenska ). Toto ustanovenie sa však ukázalo ako  neodborné, a  v značných prípadoch neaplikovateľné.  Jeho znenie prikazovalo napríklad – pri pracovnej ceste  podnikateľa alebo jeho zamestnanca v nezmluvnom štáte ( pre názornosť - Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Thajsko... ) zraziť 35% daň pri úhrade za hotel, parkovnom, v reštaurácii....a odviesť slovenskému správcovi dane,  čo bolo nemožné uskutočniť. Pre cestovné kancelárie  sa ukázalo toto ustanovenie dokonca ako  likvidačné, keďže podľa tohto znenia  mali  kancelárie pri  platbe za ubytovanie a služby v exotických krajinách, zrážať 35%nú daň. Logicky, zahraničný  dodávateľ služieb by  asi ťažko akceptoval úhradu len vo výške 65 %. Po dlhých diskusiách a pripomienkach zo strany  poradcov a právnikov zákonodarca toto ustanovenie upravil len na služby poskytnuté na území Slovenska tak, ako to bolo do minulého roka.  

 

V skratke ďalšie obmedzenia :

 

 

-tabakové výrobky a alkoholické nápoje poskytnuté ako darčeky, a to aj do výšky 17€ / kus nebudú uznané za daňovo uznateľné výdavky, okrem daňovníkov, ktorých výroba týchto produktov je hlavným predmetom podnikania ( distribútori sú z tejto skupiny zvýhodnených daňovníkov zrejme z určitého dôvodu vynechaní ). Ako daňovo uznateľný výdavok vo forme darčeku bude možné považovať víno v hodnote neprevyšujúcej 17 €, maximálne do výšky  5 % základu dane,

 

- zmluvné pokuty  a úroky z omeškania sú od 1.1.2015 daňovo neuznateľným výdavkom, čo môže mať nepríjemný dopad pre firmy, kde sa pokuty pohybujú vo vyšších hodnotách, ako napríklad v stavebníctve,

 

-tzv. zmarené investície, ktorých daňová uznateľnosť bola tiež roky diskutovanou záležitosťou,  bude možné zahŕňať do nákladov postupne počas 36 mesiacov od momentu rozhodnutia o zrušení prác,

 

-trhové ceny – po desiatich rokoch sa povinnosť dodržiavania cien obvyklých na trhu  rozširuje zo zahraničných závislých osôb aj na tuzemské.  Tzv.  dokumentácia transferového oceňovania  sa tak nebude týkať len zahraničných osôb ale aj tuzemských. Najčastejší obchodný prípad  medzi tuzemskými prepojenými osobami - úvery a pôžičky poskytnuté spoločníkmi do svojej firmy by tak mali byť vždy zúročené a spoločník by mal úrok zahŕňať do svojho daňového priznania,

 

 

3. Elektronické registračné pokladnice ( ERP ).

 

                Od 1.1.2015 sa rozširuje okruh činností, pri ktorých je povinnosť  používať  pri tržbách v hotovosti  elektronickú registračnú pokladnicu.  Spomenula by som len niektoré, hlavne tie, s ktorými sa stretávame pri Vašej podnikateľskej činnosti  a ktoré doteraz neboli v zozname s povinnosťou evidovať tržby cez ERP:

-právne služby, architektonické služby, inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, lekárska a zubná prax, cestovné agentúry a kancelárie, reklamné agentúry, veterinári, účtovníci  atď. V  každom prípade je  potrebné, aby si každý s tržbami v hotovosti  skontroloval prílohu č.1 Zákona č.289/2008 Z.z. v znení poslednej novely. Ďalej sa zavádza inštitút tzv. virtuálnej  registračnej pokladnice, ktorá bude bezodplatne prístupná cez internet na webovej stránke FR SR,  a to po registrácii na daňovom úrade. Počet pokladničných dokladov  však nesmie mesačne prekročiť  1 000 ks.

 

4.Zmena sadzieb pri tuzemských pracovných cestách a minimálna hodnota gastrolístka.

29.10. 2014 boli  publikované v Opatrení MPSVR SR č.296/2014  nové sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, a to v nasledovných sadzbách;

 a) 4,20 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

 b) 6,30 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

 c) 9,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

 

Uvedená zmena má vplyv na minimálnu hodnotu gastrolístka, ktorá je od 1.11.2014 3,15 €.

                          

 
Dôležité - na čo nezabudnúť pred koncom roka v súvislosti s podaním priznania za toto obdobie Tlačiť E-mail

Zdaňovanie záväzkov po lehote splatnosti viac ako 360 dní.

Podľa znenia zákona platného od 1.1.2014 sú daňovníci účtujúci v podvojnom účtovníctve povinní zahrnúť do základu dane a zdaniť neuhradené záväzky po lehote splatnosti, ktoré sa vzťahujú k nákladom, odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám a finančnému majetku  v nasledovných výškach : 

-ak je záväzok po lehote splatnosti viac ako 360 dní zdaňuje sa 20 % záväzku

-ak je záväzok po lehote splatnosti viac ako 720 dní zdaňuje sa 50 % záväzku

-ak je záväzok po lehote splatnosti viac ako 1 080 dni zdaňuje sa 100 % záväzku.

 

Tzn. ak má daňovník   v účtovníctve záväzky z roku 2013 a staršie – a to či už za služby, tovar, majetok, drobný nákup, ale aj vystavené dobropisy  bude jeho  povinnosťou zahrnúť tieto záväzky do daňového priznania a zdaniť vo výškach, ako je uvedené vyššie.  Ide o pomerne tvrdé ustanovenie, ktoré prikazuje dodaniť aj také záväzky, ktoré neboli nikdy premietnuté v nákladoch, ako napríklad neuhradené faktúry za pozemky,  ktoré sa neodpisujú;   tovar, a to aj taký,  ktorý  je stále na sklade a nikdy neovplyvnil náklady;  alebo odpisovaný majetok, ktorý sa do nákladov dostal prostredníctvom odpisov len čiastočne.  Preto je vhodné sa nad takýmito otvorenými položkami zamyslieť ešte pred koncom roka, a v rámci možností ich vysporiadať. Podotýkam, že zákon nepripúšťa „optimalizovať“ cez  novo-dohodnuté lehoty splatnosti. Pokiaľ sa záväzok vysporiada pôžičkou, zmenkou, alebo zápočtom, považuje sa za vysporiadaný.  V prípade úhrady záväzku v neskorších rokoch, bude možné tento odpočítať od základu dane v roku úhrady.   ( § 17 ods.27 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov )

Príklad : Firma si nechala postaviť stavebnej firme budovu na účely podnikania. Pri odovzdávaní stavby   sa zistili závažné nedostatky zo strany dodávateľa, ktoré mali za následok, že budova nebola skolaudovaná a ostala v dočasnom užívaní. Zákazník, logicky do doby odstránenia  reklamácií na budove,  neuhradil faktúry na posledné splátky, ktoré vykazuje v účtovníctve k 31.12.2014  ako záväzky po lehote splatnosti  s dobou   viac ako  360 dní. Okrem komplikácii, ktoré má firma s neskolaudovanou stavbou, musí myslieť aj na to, že dôsledkom tejto situácie bude dodanenie záväzku k 31.12.2014 vo výške 20 %.

 

Odpočítavanie daňovej straty.

Od 1.1.2014 sa upravuje možnosť odpočtu straty z predchádzajúcich období . Zatiaľ, čo do konca roku 2013 bolo možné stratu odpočítavať jednorázovo, alebo postupne počas najviac siedmych zdaňovacích období podľa potreby daňovníka , od 1.1.2014 je možné odpočítavať stratu len rovnomerne počas najviac štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích  období, tzn. každý rok len ¼ straty.  Uvedený novelizovaný postup sa vzťahuje aj na neuplatnené daňové  straty  za roky 2010 až 2013, jedine stratu  za rok 2009 bude možné uplatniť ešte po starom, teda v prípade potreby jednorázovo . ( § 30 a § 52za ods. 4 ZoDP  ).

 

 

Sadzba dane pre rok 2014 a minimálna výška dane.

Sadzba dane pre právnické osoby je pre rok 2014 22%, pre fyzické osoby 19%, príp.25% pri prekročení ročného základu dane 35 022,31 € .  Pre právnické osoby však od roku 2014 platia minimálne sadzby dane, tzv. daňová licencia, ktorá je určená  nasledovne :

 

Daňovník, ktorý

- nie je platiteľom DPH a jeho obrat nepresahuje  500 000 € platí minimálnu daň  480 €

-k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH a jeho obrat nepresahuje   500 000 € platí  minimálnu daň vo výške    960 €

-dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 € platí minimálnu daň vo výške 2 880 €.